Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató ingatlant kereső részére

Tisztelt ingatlan kereső!

PRESTIGE Plage Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51., cégjegyzékszám: 01-09-337982, adószám: 26664213-1-42, tel: +36 70410 7300, e-mail cím: ingatlan@prestigeplage.com,), mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton szeretnénk tájékoztatni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés további jellemzőiről, továbbá az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Ön, mint vásárolni/bérelni kívánó személy korábban megkereste az ingatlan-közvetítéssel foglalkozó ingatlanirodánkat, mint adatkezelőt, annak érdekében, hogy az Ön által megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen, illetve ajánljon. Ezzel kapcsolatban Önt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Önnek, a fentieken túl lehetősége van a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatásunkat igénybe venni. Ingatlanirodánk, mint adatkezelő, kérésére segítséget nyújthat Önnek a hitelügyintézéssel kapcsolatban is. Amennyiben Ön már megkereste Ingatlanirodánkat hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatással kapcsolatban, akkor ennek kapcsán megadott adatait az alábbiak szerint kezeljük.

A fentiek során Ön személyes adatokat is közölt Irodánkkal, mint adatkezelővel, amelyek kezeléséről az adatkezelő ezúton tájékoztatja.

1. A kezelt adatok köre:

1.1. Az adatkezelő az ingatlan keresés kapcsán az alábbi személyes adatokat kezeli: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok, paraméterek (különösen: ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe).

1.2. Az adatkezelő a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatás kapcsán az alábbi személyes adatokat kezeli: név, telefonszám, e-mail cím, és az érintett által megadott, igényelni kívánt hitelre vonatkozó alapvető adatok (különösen: havi nettó jövedelem, igényelt hitel típusa és összege, ingatlan vételára, önerő mértéke).

2. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a neki adott megbízásban foglalt ingatlanokat értékesítse/bérbe adja, és ennek érdekében az ingatlanra vevőt/bérlőt találjon, és ebből a célból az ingatlant kereső személyekkel kapcsolatba lépjen, a megbízója és a lehetséges vevő/bérlő közötti kapcsolatot létrehozza.

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlanok értékesítését, ezzel megbízása teljesítését elősegítse azzal, hogy a potenciális érdeklődők/vevők részére igény esetén segítséget nyújtson a hitelfelvételhez.
Az adatkezelés joglapja kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszteket az alábbi linkeken tekintheti meg.

3. Adatkezelés célja:

Az 1.1. pontban megjelölt adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy Önnek vásárlás/bérbevétel céljából az Ön által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és a vásárolni/bérbe venni kívánó érdeklődő kapcsolatát.
Az 1.2. pontban megjelölt adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy hitelközvetítéssel foglalkozó alkalmazottján, ill. szerződött partnerein keresztül Önnek hitelügyintézéssel kapcsolatban segítséget nyújtson, és ennek keretében partnerei számára a megadott adatokat szükség esetén továbbítsa.

4. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az Ön 1.1. pontban megjelölt adatait addig kezeli, amíg Ön nem jelzi az adatkezelő számára, hogy az ingatlan keresésével hagyjon fel, vagy az adatai törlését egyéb okból nem kéri. Egyéb esetekben az adatkezelő személyes adatait az adatrögzítéstől számított 5 éven belül automatikusan törli, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő az ingatlan keresést folytassa).

Az adatkezelő az Ön 1.2. pontban megjelölt adatait addig kezeli, amíg a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatást teljesíti, vagy ameddig Ön nem jelzi, hogy a hitelügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatást nem igényi, illetve az adatai törlését egyéb okból nem kéri. Egyéb esetekben az adatkezelő személyes adatait az adatrögzítéstől számított 5 éven belül automatikusan törli, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő a hitelügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatást folytassa).

5. Adatfeldolgozás:

személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Vár- Köz Kft. (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 34. fszt.2., telefon: +36-30-328-6789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu) végzi.
További információ: http://www.varkoz.hu/page/adatkezelesi_szabalyzat/

6. Az adatok megismerésére jogosultak:

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az adatkelezőnél csak az adatkezelő vezetője, a cég tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.
Ezentúl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. Hitelközvetítéssel kapcsolatos segítő szolgáltatás esetén az adatok szükség esetén az adatkezelő hitelközvetítéssel foglalkozó partneréhez kerülnek továbbításra.

7. Adatok biztonsága:

A személyes adatok biztonságát az adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

8. Az érintett jogai, jogorvoslat:

Ön, mint érintett kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).
A fenti ügyekben kérelmét az adatkezelőhöz nyújthatja be (ingatlan@prestigeplage.com). Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben kéri, hogy az adatkezelő a fent említett feltételek mellett a megadott személyes adatait megfelelő ingatlan keresése/ajánlása céljából a továbbiakban ne kezelje, kérjük, jelezze az ingatlan@prestigeplage.com e-mail címen.

Amennyiben kéri, hogy az adatkezelő a fent említett feltételek mellett a megadott személyes adatait hitelügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtó szolgáltatás céljából a továbbiakban ne kezelje, kérjük, jelezze az ingatlan@prestigeplage.com e-mail címen.

Abban az esetben, ha az adatkezelő PRESTIGE Plage Kft. ingatlankeresési és/vagy hitelügyintézési tevékenysége nem sérti az Ön érdekeit, nincs semmi teendője, biztonságosan kezeljük személyes adatait.

Spórolj velünk. Kérd személyre szabott ajánlatunkat.